About us  Training and Centre
        Pitale Shastri High School, Laxmi Nagar, Nagpur

        Baljagat, Aath Rasta Chouk, Laxmi Nagar, Nagpur

        C.P. & Berar High School, Ravi Nagar, Nagpur

        Maharashtra Adhyayan Mandir High School, Gandhi Nagar, Nagpur

        B.R.S. Mundle English High School, Laxmi Nagar, Nagpur

        Hill Fort Public School, Ram Nagar, Nagpur

        R.P.T.S. Police Training Centre, Surendra Nagar, Nagpur